3. Foreldretilnærminger og bekymringer knyttet til digitale enheter (2023)

Digital tilkobling gir barn nye måter å lære og koble seg på, men det finnesutbredte bekymringerat internett og mobile enheter gir barn enkel tilgang til upassende innhold og gjør ungdom sårbar for overbruk og til og med mobbing. Foreldre er spesielt bekymret for den negative effekten smarttelefoner kan ha på barn, inkludert hvordan disse enhetene kan hindre deres evne til å utvikle mellommenneskelige ferdigheter.

Midt i disse bekymringene tar foreldre skritt for å overvåke hva barna deres gjør på nettet eller på mobile enheter, og setter grunnregler for deres bruk av digital teknologi.

Omtrent syv av ti foreldre tror smarttelefoner kan gi mer skade enn nytte for barn

Samlet sett er det mer sannsynlig at foreldre som har minst ett barn under 18 år (men som også kan ha voksne barn) tror smarttelefoner har potensial til å gjøre mer skade enn nytte for små barn. Hele 71 % av foreldrene sier at den potensielle skaden som barn under 12 år kan møte ved å ha tilgang til en smarttelefon oppveier de potensielle fordelene, mens 27 % mener de potensielle fordelene oppveier den potensielle skaden.

Troen på at smarttelefoner vil være mer skadelig enn fordelaktig for barn er utbredt på tvers av store demografiske grupper, med flertall av foreldre som sier dette uavhengig av alder, kjønn, rase eller etnisk bakgrunn eller utdanning.

Samtidig er foreldre spesielt bekymret for at mobile enheter kan skade yngre barns evne til å samhandle med andre eller skape meningsfulle relasjoner. Omtrent syv av ti foreldre tror at barn under 12 år som bruker smarttelefon vil skade deres evne til å lære effektive sosiale ferdigheter (71 %) eller utvikle sunne vennskap (68 %).

Og litt over halvparten av foreldrene – 54 % – sier at yngre barns engasjement med disse enhetene vil skade deres evne til å gjøre det bra på skolen.

På den annen side er foreldrene mer jevnt fordelt når det gjelder smarttelefoners innvirkning på unge menneskers kreativitet eller hobbyutøvelse. Omtrent 46 % av foreldrene sier at barn under 12 år som bruker smarttelefon vil skade deres evne til å være kreative, mens en noe tilsvarende andel, 40 %, sier at det vil hjelpe. Og nesten identiske andeler sier at disse enhetene vil skade (45 %) eller hjelpe (44 %) et barns evne til å forfølge sine hobbyer og interesser.

Bare omtrent én av ti foreldre tror at smarttelefoner ikke vil utgjøre en forskjell i et barns evne til å gjøre hver av disse tingene.

Foreldres syn på den potensielle effekten smarttelefoner vil ha på små barn varierer etter utdanningsnivå. For eksempel sier 76 % av høyskoleutdannede foreldre at smarttelefoner i det minste vil skade barnas evner til å utvikle sunne vennskap, sammenlignet med 57 % av foreldrene som har en videregående utdanning eller mindre. Lignende hull er tilstede i synspunkter om smarttelefoners effekt på å lære effektive sosiale ferdigheter, være kreative og forfølge sine hobbyer og interesser, med foreldre som har høyskoleutdanning som er spesielt forsiktige med smarttelefoners innvirkning på disse aktivitetene.

Et flertall av foreldrene sier at barn bør være minst 12 år gamle for å ha sin egen smarttelefon

Hele 73 % av foreldrene – ikke bare de som har små barn – mener at barn bør være minst 12 år gamle før det er akseptabelt for dem å ha sin egen smarttelefon. Bare 22 % av foreldrene mener det er OK for et barn under 12 år å ha sin egen telefon, mens bare 1 % sier at dette er akseptabelt for barn som ikke er i skolealder.

Mens foreldre generelt rynker på nesen over at yngre barn har sin egen smarttelefon, aksepterer foreldre mer at yngre barn har sin egen nettbrett, med 65 % av foreldrene som sier det er akseptabelt for barn under 12 år å ha sitt eget nettbrett. Dette inkluderer 26 % som sier at det er akseptabelt å ha et nettbrett for barn i alderen 5 til 8 og 16 % som har det bra med barn under 5 år som har denne typen enhet.

Bare en liten andel av foreldrene – 4 % hver – sier at ingen barn under 18 år bør ha egen smarttelefon eller nettbrett.

De fleste sosiale medier haralderskrav for brukerne, vanligvis satt til en alder av 13. Disse undersøkelsesfunnene antyder at foreldre har en bred oppfatning av at barn under 12 år ikke bør bruke sosiale medier. Et stort flertall av foreldrene (78 %) sier at barn bør være 12 år eller eldre for å begynne å bruke disse sidene. Dette inkluderer 44 % som sier at en ung person bør være minst 15 år før du bruker disse plattformene, og 34 % som sier at det er akseptabelt å begynne å bruke mellom 12 og 14 år. Bare 8 % av foreldrene mener disse nettstedene er akseptable for barn 11 og under å bruke.

Omtrent tre fjerdedeler av foreldrene (77 %) sier det er akseptabelt for barn å begynne å spille videospill når de er yngre enn 12 – inkludert 37 % som sier det er akseptabelt å starte mellom 5 og 8 år og ytterligere 28 % sier det er akseptabelt mellom 9 og 11 år. Bare 18 % sier at barn må være 12 år eller eldre for å begynne å spille videospill, og bare 4 % sier at videospill ikke er akseptable for barn i det hele tatt.

De aller fleste foreldre sier at foreldre og foresatte har mye ansvar for å beskytte barn mot upassende innhold på nettet

Midt ifortsettende debatterOm hvilken rolle selskaper og institusjoner bør spille for å beskytte barn mot upassende innhold på nettet, sier nesten alle foreldre at det meste av ansvaret tilhører foreldre eller foresatte, finner denne undersøkelsen.

Et overveldende flertall av foreldrene (93 %) som har minst ett barn under 18 år, men som også kan ha voksne barn, sier at foreldre og foresatte har et stort ansvar for å beskytte barn mot upassende innhold på nett. Mye mindre andeler sier at teknologiselskaper (38 %) eller myndighetene (25 %) har samme ansvarsnivå. Imidlertid sier flertallet at hver av disse gruppene har i det minste et visst ansvar for å gjøre dette.

Det er mer sannsynlig at latinamerikanske foreldre (43 %) enn hvite foreldre (35 %) sier at teknologiselskaper har mye ansvar for å beskytte barn mot innhold på nettet. Det er også omtrent dobbelt så sannsynlig at latinamerikanske foreldre som hvite sier at myndighetene har mye ansvar for å beskytte barn mot upassende innhold på nettet (37 % mot 19 %).

Mens flertallet av både demokrater og republikanere, inkludert uavhengige som lener seg mot disse partiene, mener at regjeringen til en viss grad bør være involvert i å sikre at barn ikke har tilgang til upassende innhold på nettet, er det noe mer sannsynlig at demokratiske foreldre enn republikanere tror at regjeringen bjørnermyeav ansvaret for dette (28 % vs. 20 %).

Og mens 41 % av demokratiske foreldre sier at teknologiselskaper har mye ansvar for å holde upassende nettinnhold unna barn, er andelen lavere for republikanerne (33 %).

Noen foreldre til barn som bruker teknologi sier at deres små barn bruker for mye tid på teknologiske aktiviteter

Et mål med denne undersøkelsen var å utforske foreldres syn på hvor mye tid barnet deres bruker på flere teknologirelaterte aktiviteter. For å vurdere dette ble foreldre bedt om å fokusere på oppførselen til ett teknologibrukende barn under 12 år. (Foreldre med flere barn under 12 år ble tilfeldig tildelt for å svare på spørsmål om enten det yngste barnet i familien eller det eldste barnet i denne alderen rekkevidde.) Dette spørsmålet ble bare stilt til foreldre hvis barn brukerbestemtteknologier, inkludert videospill, smarttelefoner og sosiale medier.

I denne sammenhengen sier omtrent en fjerdedel av foreldrene hvis barn spiller videospill at barnet deres bruker for mye tid på dette (26 %). Omtrent en fjerdedel hvis barn bruker smarttelefon sier at barnet deres bruker for mye tid på det (24 %), mens 20 % av foreldrene til et barn som bruker sosiale medier sier at barnet deres bruker for mye tid på denne aktiviteten.

De største andelene sier at barnet deres bruker riktig mye tid på disse tingene. Omtrent seks av ti foreldre til et smarttelefonbrukende barn sier at barnet deres bruker riktig mye tid på denne enheten (62 %), og dette gjelder når det kommer til de hvis barn spiller videospill (59 %). En noe mindre andel hvis barn bruker sosiale medier (55 %) sier at denne aktiviteten tar omtrent riktig del av barnets tid.

Foreldres vurderinger av hvor lang tid deres teknologibrukende barn bruker på å bruke disse teknologiene varierer med barnets alder. Blant foreldre til et smarttelefonbrukende barn, sier omtrent tre av ti med barn i alderen 5 til 11 år (28 %) at dette barnet bruker for mye tid på denne aktiviteten, sammenlignet med 17 % av de med et barn på 4 år eller yngre. Dette gjelder også for bruk av videospill, med 28 % av foreldrene til et barn i alderen 5 til 11 år som mener at barnet bruker for mye tid på å spille videospill, sammenlignet med 15 % av foreldrene til et barn i alderen 4 eller yngre som spiller videospill .

Og mens foreldre til gutter og jenter vanligvis rapporterer lignende opplevelser når det kommer til bruk av smarttelefoner eller sosiale medier, sier 34 % av foreldrene til gutter som spiller videospill at de bruker for mye tid på dette, sammenlignet med bare 13 % av foreldrene til jenter som si det samme.

Flertallet av foreldrene sier at de vet hva barnet deres ser på, spiller eller gjør på nettet

Foreldres tillit til deres egen bevissthet om hva barnet deres gjør eller ser på på ulike digitale teknologier varierer etter aktivitet. Omtrent syv av ti foreldre til et barn mellom 5 og 11 år sier at de er veldig sikre på at de er klar over hva slags ting barnet deres legger ut på sosiale medier (70 %), hva dette barnet ser på TV (67 %) og typene videospill barnet deres spiller (67 %). Omtrent halvparten av foreldrene eller flere har samme grad av tillit til deres bevissthet rundt hvilke nettsteder dette barnet besøker (57 %) og hvilke typer videoer dette barnet ser på nettet (51 %).

Det er forskjeller i selvtillitsnivå etter rase og etnisitet til foreldre med barn i denne aldersgruppen. På tvers av flere av de digitale overvåkingsaktivitetene som er målt i denne undersøkelsen, er det mer sannsynlig at hvite foreldre med et barn mellom 5 og 11 år enn latinamerikanske eller svarte foreldre sier at de er veldig sikre på at de vet hva barnet deres gjør på nettet. Hele 77 % av hvite foreldre sier at de er veldig sikre på at de vet hva barnet deres legger ut på sosiale medier, sammenlignet med 67 % av svarte foreldre og 58 % av latinamerikanske foreldre. Hvite foreldre er også mer sannsynlig enn de som er latinamerikanske til å si at de er veldig trygge på å vite hvilke typer videospill dette barnet spiller og nettsidene de besøker, og hvite foreldre er mer sannsynlig enn svarte foreldre til å si at de er veldig sikre på at de er klar over hva barnet deres ser på TV.

Mer enn åtte av ti småbarnsforeldre sier at de føler seg trygge på at de vet hvor mye skjermtid som er passende for barna deres

Flertallet av foreldrene til et barn på 11 år eller yngre (84 %) sier at de er litt eller svært sikre på deres evne til å vite hvor mye skjermtid som er passende for deres små barn – med fire av ti (39 %) som sier at de er veldig trygge.

Blant dem som er mer sannsynlig å si at de er veldig trygge, er de med lavere utdanningsnivå og de som sier at de i det minste gjør en god jobb som forelder. I denne undersøkelsen ble foreldre bedt om å vurdere jobben de gjør som foreldre; 27 % sier de gjør en veldig god jobb, 62 % sier en god jobb, 11 % sier bare en rettferdig jobb og 1 % sier en dårlig jobb.

De med videregående vitnemål eller mindre (45 %) og de med noe høyskoleerfaring (41 %) er mer sannsynlig enn de med høyskoleutdanning eller høyere (32 %) til å si at de er veldig trygge på å vite hvor mye skjermtid er passende for deres barn 11 år eller yngre.

I tillegg er det mer sannsynlig at de som sier at de gjør en god jobb som forelder (85 %) sier at de er veldig eller noe trygge på å vite hvor mye skjermtid som er passende, sammenlignet med de som sier at de gjør en rettferdig eller dårlig jobb som en forelder (69 %).

De aller fleste foreldre sier at de begrenser når, hvor lenge barnet deres kan bruke skjermer; digital "jording" er relativt vanlig blant foreldre

Fra skjermtidsbegrensninger til digital «jording», rapporterer foreldre at de overvåker og prøver å pålegge begrensninger for barnets digitale aktiviteter på en rekke måter.6

Hele 86 % av foreldrene til et barn i alderen 5 til 11 sier at de begrenser tidspunktet på dagen eller hvor lenge barnet kan bruke skjermer, mens åtte av ti sier at de tar fra barnets smarttelefon- eller internettprivilegier som straff. Omtrent tre fjerdedeler av foreldre med et barn i denne aldersgruppen sier at de sjekker nettsidene dette barnet besøker eller mobilappene de bruker (75 %) eller bruker foreldrekontroll for å begrense hvor mye dette barnet bruker skjermer (72 %).

Samtidig sier omtrent halvparten av foreldrene (49 %) at de ser på samtalepostene eller tekstmeldingene på en smarttelefon som brukes av dette barnet, mens andre former for overvåking som å spore posisjonen til barnet deres gjennom GPS-apper eller -programvare (33 %) eller vennskap eller følge barnet sitt på sosiale medier (28 %) er langt sjeldnere.

Det er forskjeller i disse overvåkingspraksisene etter alderen til barnet og foreldrenes utdanningsnivå.

Foreldre med et barn i alderen 9 til 11 år er mer sannsynlig enn de som har en 5- til 8-åring til å si at de så på samtalepostene eller tekstmeldingene på en smarttelefon barnet bruker (57 % vs. 40 %) eller har brukt GPS-apper eller -programvare for å spore posisjonen til det barnet (41 % vs. 25 %).

I tillegg er det mer sannsynlig at foreldre med lavere formell utdanning rapporterer at de overvåker barnet sitt på noen av disse måtene. For eksempel sier 40 % av foreldrene med videregående utdannelse eller mindre at de sporer posisjonen til barnet sitt som er mellom 5 og 11 år, gjennom GPS-apper eller -programvare, sammenlignet med 26 % av foreldrene med høyskoleutdanning eller mer. Dette mønsteret gjelder når foreldre blir spurt om å se på anropspostene til tekstmeldinger på en smarttelefon som brukes av barnet deres, ta fra barnets smarttelefon eller internettprivilegier og vennskap eller følge barnet på sosiale medier.

Når det gjelder når et barn på 11 år eller yngre skal få lov til å bruke en mobilenhet som en smarttelefon eller nettbrett, aksepterer foreldre til disse barna i større grad noen situasjoner enn andre. Mens et stort flertall av foreldre med et barn på 11 år eller yngre som bruker en mobilenhet sier at det er OK for barnet deres å bruke en mobilenhet mens de var passasjer i en bil (84 %), er det langt færre foreldre som har det bra med barnet sitt ved å bruke en slik enhet rett før leggetid (37 %), mens du spiser ute på restaurant med familien (29 %) eller mens du spiser med familien hjemme (13 %).

Det er forskjeller etter rase og etnisitet, med latinamerikanske foreldre som er de minst aksepterende i noen tilfeller. For eksempel sier 27 % av latinamerikanske foreldre med et barn som bruker mobilenheter at de ville ha det bra med at barnet deres bruker en mobilenhet rett før leggetid, sammenlignet med 38 % av hvite foreldre og mer enn halvparten av svarte foreldre (52 %). Hispanske foreldre (19 %) er også mindre sannsynlige for å si at det er OK for barnet deres å bruke mobile enheter mens de spiser ute på en restaurant med familien, sammenlignet med rundt tre av ti av hvite (33 %) eller svarte foreldre (31). %).

Flertallet av foreldrene er i det minste litt bekymret for at barnet deres bruker for mye tid foran skjermene

Hele 71 % av foreldrene til et barn under 12 år sier at de er veldig eller noe bekymret for at barnet deres noen gang bruker for mye tid foran skjermer, inkludert omtrent en tredjedel (31 %) som sier de er veldig bekymret for dette .

Samtidig sier omtrent seks av ti foreldre at de i det minste er litt bekymret for at barnet deres i denne aldersgruppen noen gang er målet for rovdyr på nettet (63 %), får tilgang til seksuelt eksplisitt innhold (60 %) og får tilgang til voldelig innhold på nett (59 %). Noe lignende andeler (56 %) rapporterer at de er veldig eller noe bekymret for at barnet deres noen gang kan bli mobbet eller trakassert på nettet.

Foreldre til et barn i alderen 5 til 11 uttrykker mer bekymring sammenlignet med foreldre til et barn i alderen 4 eller yngre. For eksempel sier 66 % av foreldrene til et barn i alderen 5 til 11 år at de i det minste er litt bekymret for at barnet deres noen gang får tilgang til seksuelt eksplisitt innhold på nettet, sammenlignet med omtrent halvparten av foreldrene (52 %) av et barn i alderen 4 eller yngre som sier det samme. Dette gjelder også når foreldre blir spurt om deres bekymring for at barnet deres bruker for mye tid foran skjermene, er målet for rovdyr på nettet, får tilgang til voldelig innhold på nettet og blir mobbet eller trakassert på nettet.

Det er også forskjeller etter rase og etnisitet. Spanske foreldre til et barn under 12 år er mer sannsynlig enn hvite eller svarte foreldre til å si at de er bekymret for at barnet deres noen gang kan bli mobbet eller trakassert på nettet, med 64 % av latinamerikanske foreldre som sier at dette er veldig eller noe bekymringsfullt, sammenlignet med 44 % av svarte foreldre sier det samme. Hvite foreldre faller i midten, og 56 % sier de er veldig eller noe bekymret for dette. Denne trenden gjelder når de blir spurt om å være veldig eller noe bekymret for at barnet deres er målet for rovdyr på nettet, samt å få tilgang til seksuelt eksplisitt eller voldelig innhold på nettet. På den annen side sier 75 % av hvite foreldre at de i det minste er litt bekymret for hvor mye skjermtid barnet deres får, sammenlignet med 69 % av latinamerikanske foreldre og 62 % av svarte foreldre.

Foreldre med høyere utdanningsnivå som har et barn på 11 år eller yngre er også mer bekymret for de fleste av disse scenariene enn foreldre som har lavere utdanningsnivå. For eksempel er om lag åtte av ti foreldre (79 %) med høyskoleutdanning eller høyere bekymret for at barnet deres bruker for mye tid foran skjermer, sammenlignet med 69 % av foreldrene som har noe høyskoleutdanning og 64 % av foreldrene som har videregående utdanning. Denne trenden følger for foreldres bekymringer om tilgang til seksuelt eksplisitt og voldelig innhold på nettet og at barnet deres blir mobbet eller trakassert på nettet.

De aller fleste foreldre til et barn under 12 år sier at barnet deres ikke har blitt mobbet på nettet; de fleste er sikre på at barnet ville fortalt dem hvis de var det

Omtrent 56 % av foreldrene til barn på 11 år og yngre sier at de er svært eller noe bekymret for at barnet deres blir mobbet eller trakassert på nettet, men tilfeller av trakassering er lite rapportert av småbarnsforeldre.

Det overveldende flertallet av foreldre til barn i alderen 5 til 11 år (96 %) sier at barnet deres aldri har blitt trakassert eller mobbet på nettet, så vidt de vet. Bare 3 % sier at barnet deres har blitt trakassert eller mobbet på nettet så vidt de vet. Samtidig er 92 % av foreldrene i det minste litt sikre på at barnet deres ville fortelle dem om de ble mobbet på nett, inkludert om lag seks av ti (57 %) som sier de er veldig trygge på dette.

Foreldres tillit til at deres barn i alderen 5 til 11 år ville fortelle dem om de ble mobbet eller trakassert på nettet varierer etter rase og etnisitet og utdanningsnivå. Svarte (66 %) og latinamerikanske (64 %) foreldre er mer sannsynlig å si at de er veldig sikre på at barnet deres ville fortelle dem hvis dette skjedde med dem på nettet sammenlignet med hvite foreldre (55 %).

Flertallet av foreldre på tvers av utdanningsnivåer er i det minste litt sikre på at barnet deres vil betro seg til dem om disse problemene, men foreldre med høyskoleerfaring eller som har høyskoleutdanning eller mindre (65 % for hver) er mer sannsynlig enn de med en bachelor eller videregående grad (44 %) for å si at de er veldig sikre på at barnet deres ville fortelle dem om de ble mobbet på nettet.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 28/07/2023

Views: 6060

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.